Baterije (akumulatori) sadrže teške metale poput žive, olova, kadmija te su često vrlo toksične i zahtjevaju specijalan način recikliranja. Većina ih se klasificira se kao opasni otpad.

U opasni otpad uvrštavaju se olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom te odvojeno sakupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora.

Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata, te emisije žive, olova i kadmija u prirodu.

Istrošene baterije i akumulatori ne spadaju u komunalni otpad.

Gdje sa otpadnim baterijama i akumulatorima?

1. Besplatno ih predajte na gradsko odlagalište
2. Odložite ih u za to predviđene crvene spremnike (vidi shemu)
3. Besplatno ih predajte prodavateljima baterija i akumulatorima- potražite oznaku