Otpad koji nastaje prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postojećeg objekta, sanacije ili rušenja naziva se građevinskim otpadom. Obično je to šuta, zemlja, te ostali otpad s gradilišta. Pod pojmom šute podrazumijeva se žbuka, dijelovi zidova, betona, keramičkih pločica, crjepova, stolarija, elektrodijelova i drugo. Na Gradsko odlagalište možete dovesti čistu šutu, bez imalo udjela kabela, plastike, metala, stakla i drva.

Isti se može odložiti na Gradskom odlagalištu Virovitica, Florin put bb.