1. Predajte ih besplatno na gradskom odlagalištu
2. Predajte ih ovlaštenim sakupljačima ili prodavateljima ulja (benzinske postaje, serviseri) koji su ih dužni preuzeti bez naknade.