Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda koji svome izvornom vlasniku više nisu potrebni kako ne bi postali otpad, a koriste se u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni ( npr. staklenka od zimnice…)
Ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš jer sprječava onečišćenje voda, tla, zraka te štedi sirovine i energiju. Prilikom produljivanja životnog ciklusa proizvoda izbjegava se korištenje energije koja je potrebna za proizvodnju novog proizvoda, pa je štetan utjecaj na okoliš znatno smanjen.

Priprema za ponovnu uporabu su postupci oporabe kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad provjerom, čišćenjem ili popravkom, pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne obrade.

OD 1950. GODINE PROIZVODNJA PLASTIKE U SVIJETU PORASLA JE 207 PUTA!

JEDNA STAKLENA BOCA MOŽE SE IZNOVA PUNITI 30 I VIŠE PUTA I TAKO ZAMIJENITI 30 KOMADA PLASTIČNIH BOCA!

ENERGIJA KOJA SE UŠTEDI KADA SE RECIKLIRA SAMO JEDNA STAKLENA BOCA (A NE PROIZVODI NOVA) DOVOLJNA JE DA ELEKTRIČNA ŽARULJA SVIJETLI PUNA ČETIRI SATA.

SVAKA TONA RECIKLIRANOG PAPIRA SPASI 17 STABALA OD RUŠENJA. ZA 1 TONU PAPIRA TREBA 240.000 L VODE, 4.700 KWH ENERGIJE I 2 STABLA. ZA 1 TONU RECIKLIRANOG PAPIRA TREBA 180 L VODE, 2.750 KWH ENERGIJE I NITI JEDNO STABLO.

ZA RECIKLIRANJE ALUMINIJSKIH KONZERVI POTREBNO JE 90 POSTO MANJE ENERGIJE NEGO ZA PROIZVODNJU NOVIH. SVAKE GODINE SE U SVIJETU KORISTI OKO PET MILIJARDI ALUMINIJSKIH KONZERVI.