Zakonski okvir

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (“Narodne novine” broj: 94/13., 73/17., 14/19. i 98/19)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (“Narodne novine” broj:50/17. i 84/19.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_05_50_1138.html

ZAKON O GOSPODARENJU OTPADOM
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html