Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Virovitice

Preuzmi OVDJE

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Virovitice ("Službeni vjesnik Grada Virovitice" broj: 3/21.)

Preuzmi OVDJE

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

Preuzmi OVDJE

Plan gospodarenja otpadom grada Virovitice 2017. - 2022.

Preuzmi OVDJE

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Virovitice

Preuzmi OVDJE

Odluka o načinu obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada

Preuzmi OVDJE